logotype

Kvalitetskontrollavdelning

Kvalitetskontrollavdelningens verksamhet syftar på att trygga produktens kvalitet, säkerhet och effektivitet. Vi följer noga de standarder och internationella krav som gäller i områdena för vår produktion. Varje aktivitet vars följder kan påverka produktens kvalitet utförs alltid med hänsyn till principer enligt etablerade internationella produktionsstandarder.

Kvalitetskontrollavdelningen av APL Production AS utför kontroll i samtliga tillverkningsetapper, från inkommande order och mottagandet av material på lagret och kontroll mellan olika operationer under tillverkningsprocessen till kontroll av den färdiga produktionen och utförda arbeten.

Å ena sidan utförs kontroll av kvalitetskontrollavdelningen, å andra sidan kontrollerar även personalen som ansvarar för tillverkningen (produktionsprocessens ledare, skiftförmän, verkstadsarbetare) efterlevnad av alla tillverkningsföreskrifter och av teknologiska normer för projekterings-, tillverknings- och monteringprocesser.

Fr o m 2003 tillämpar företaget ett kvalitetssystem enligt ISO 9001 och kvalitetskontrollavdelningen ansvarar för efterlevnad av reglerna enligt ISO 9001. Kontrollresultaten anges på kontrollkort och produktionskort, särskilda journaler, analysprotokoll och separata rapporter om varje produktionsserie.

Kvalitetskontrollavdelningen tar stor hänsyn till obligatorisk kvalifikationshöjning för samtliga anställda, frågor kring kvalitetssäkring, säkerhet och allt som krävs för det dagliga arbetet. Man arbetar ständigt med att styra personalen mot felfritt uppfyllande av arbetsuppdragen i tid genom att trygga dem tillgång till nödvändig information.

Kvalitetskontrollavdelningen följer noga grundprincipen för kvalitet i företagets policy:

«Det enda sättet att uppfylla våra kunders behov är att leverera arbete med utmärkt kvalitet».

ISO_ENG ×
Tuv ×